لیست محصولات

محصولات ما

لنت ترمز 206 تیپ دو

مناسب برای 206 دارای استاندارد ملی و بین المللی

Semi metallic :جنس

نوع لنت:دیسکی

محل نصب:چرخ جلو

لنت ترمز 206 تیپ 5

مناسب برای 206 دارای استاندارد ملی و بین المللی

Semi metallic :جنس

نوع لنت:دیسکی

محل نصب:چرخ جلو

لنت ترمز 405

مناسب برای 405 دارای استاندارد ملی و بین المللی

Semi metallic :جنس

نوع لنت:دیسکی

محل نصب:چرخ جلو

EF7 لنت ترمز سمند

مناسب برای سمند دارای استاندارد ملی و بین المللی

Semi metallic :جنس

نوع لنت:دیسکی

محل نصب:چرخ جلو

لنت ترمز اریزو 5

مناسب برای اریزو دارای استاندارد ملی و بین المللی

Semi metallic :جنس

نوع لنت:دیسکی

محل نصب:چرخ جلو

لنت ترمز اریو

مناسب برای اریو دارای استاندارد ملی و بین المللی

Semi metallic :جنس

نوع لنت:دیسکی

محل نصب:چرخ جلو

لنت ترمز ازرا

مناسب برای ازرا دارای استاندارد ملی و بین المللی

Semi metallic :جنس

نوع لنت:دیسکی

محل نصب:چرخ جلو

MvM X60 لنت ترمز

مناسب برای ام وی ام دارای استاندارد ملی و بین المللی

Semi metallic :جنس

نوع لنت:دیسکی

محل نصب:چرخ جلو

لنت ترمز برلیانس سری 200

مناسب برای برلیانس دارای استاندارد ملی و بین المللی

Semi metallic :جنس

نوع لنت:دیسکی

محل نصب:چرخ جلو

لنت ترمز برلیانس سری 300

مناسب برای برلیانس دارای استاندارد ملی و بین المللی

Semi metallic :جنس

نوع لنت:دیسکی

محل نصب:چرخ جلو

لنت ترمز تندر 90

مناسب برای تندر 90 دارای استاندارد ملی و بین المللی

Semi metallic :جنس

نوع لنت:دیسکی

محل نصب:چرخ جلو

ra4 لنت ترمز تویوتا

مناسب برای تویوتا دارای استاندارد ملی و بین المللی

Semi metallic :جنس

نوع لنت:دیسکی

محل نصب:چرخ جلو